Mondhygiene + Tandvlees

 

Unknown 

M o n d h y g i ë n e / Ta n d v l e e s -
b e h a n d e l i n g
In de mond bevinden zich grote hoeveelheden bacteriën. Die bacteriën
hechten zich samen met etensresten vast aan tanden en kiezen in de vorm
van tandplak. Door deze tandplak kan een ontsteking ontstaan aan de rand
van het tandvlees. Dit wordt gingivitis genoemd. Als de ontsteking zich
verder uitbreidt naar het kaakbot spreken we van parodontitis. Uiteindelijk
kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat u tanden en kiezen los gaan staan en
tenslotte uitvallen. Eenmaal verloren gegaan kaakbot groeit niet meer aan.
Hooguit kan het proces door een parodontale behandeling en goede
mondhygiëne tot stilstand gebracht worden. Gevoelig en bloedend tandvlees,
loszittende tanden en kiezen, een vieze smaak in de mond en een slechte
adem kunnen een indicatie zijn dat uw tandvlees ontstoken is. Bij rokers
echter bloedt het tandvlees minder snel, terwijl het toch ontstoken kan zijn.
Gingivitis en parodontitis geven zelden pijnklachten. Daardoor kan de
tandvleesontsteking lang onopgemerkt blijven. Ga naar de mondhygiënist als
u de conditie van uw tandvlees wilt laten controleren. De mondhygiënist is
namelijk onder andere gespecialiseerd in tandvleesaandoeningen en het
voorkomen daarvan.
Onderzoek en behandeling
Een ontsteking van het tandvlees wordt opgespoord met een zogenaamde
pocketsonde. De pocketsonde wordt in de pocket (ruimte tussen uw
tandvlees en tand) geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is
het tandvlees ontstoken. Zo wordt het tandvlees rondom alle tanden en
kiezen onderzocht of er een ontsteking aanwezig is. De pocketsonde is een
meetinstrument waarbij ook de diepte van de pocket wordt opgemeten. Vanaf
4 mm is er sprake van een verdiepte pocket en dient deze behandeld te
worden we spreken dan van parodontitis. Indien de mondhygiënist op
meerdere plaatsen verdiepte pockets constateert zal zij de metingen noteren
in een pocketstatus. Samen met gemaakte röntgenfoto’s wordt uw
mondsituatie in kaart gebracht en wordt er met u een plan opgesteld voor
behandeling.
Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de tandplak,
van de tanden en kiezen worden verwijderd. Bij parodontitis zit er tandplak
boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand (in de verdiepte pockets).
U dient de tandplak die boven de tandvleesrand zit zelf elke dag te
verwijderen door een goede mondhygiëne. Met een tandenborstel kunt u de
tandplak wegpoetsen. Maar de tandenborstel komt niet bij de tandplak die
tussen de tanden en kiezen zit. Die tandplak moet u weghalen met andere
hulpmiddelen zoals ragers ,tandenstokers of soft pics. De mondhygiënist
vertelt u welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en demonstreert het
gebruik ervan.
Tandplak en tandsteen in verdiepte pockets kunt u zelf niet verwijderen.
Daarom doet de mondhygiënist dit met speciale instrumenten. Dit wordt de
gebitsreiniging genoemd. Door de combinatie van een goede mondhygiëne
en de gebitsreiniging verdwijnt de ontsteking meestal en hecht het gezonde
tandvlees zich vast aan de tanden en kiezen. Met de pocketsonde worden
dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten: de parodontitis is
verdwenen. Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. Tijdens de
genezing kan het tandvlees wat terugtrekken. De tandhalzen zijn soms
tijdelijk gevoelig door de behandeling. Door elke dag de mondhygiëne goed
uit te voeren, voorkomt u een nieuwe ontsteking. Daardoor zal er geen
kaakbot meer verloren gaan. Helaas is het eindresultaat niet altijd zoals het
hierboven beschreven is. Door externe factoren (roken, relatie
mondgezondheid en algehele gezondheid) kan het voorkomen dat de
genezing niet verloopt zoals we zouden willen. Na een mondhygiëne
behandeling in welke vorm dan ook is het belangrijk dat u altijd onder
controle blijft bij de mondhygiënist. Wij raden aan om zeker elk 3-6 maanden
voor behandeling te komen, met name om te voorkomen dat er weer en
ontsteking ontstaat, afhankelijk van de ernst van de situatie in uw mond. Het
allerbelangrijkste is uw eigen inzet en motivatie om uw mondgezondheid
stabiel te krijgen en te houden. Als dit ontbreekt zal er geen stabiele situatie
ontstaan. U moet zich realiseren dat de kwalijke bacteriën in uw mond altijd
op de loer blijven liggen ( m.a.w. eens aanleg voor parodontale problemen,
altijd kans op parodontale problemen).
M o n d  i s  d e  p o o r t  n a a r  h e t  l i c h a a m
Uw mond is de poort naar uw lichaam. Via uw mond kunnen allerlei bacteriën
uw lichaam binnendringen. Het blijkt dat bacteriën in geïnfecteerd tandvlees
via de bloedbaan kunnen worden meegevoerd, waardoor het vermogen van
uw lichaam om zichzelf te beschermen wordt aangetast en u gevoeliger
wordt voor ziekte. Een goede mondhygiëne draagt dus bij aan uw algemene
gezondheid en welzijn. De mondhygiënist is onder andere gespecialiseerd in
tandvleesaandoeningen en het voorkomen daarvan. Daarnaast kunt u, door
te zorgen voor een goede mondhygiëne, tandheelkundige problemen zoals
cariës en verlies van tanden en kiezen vaak voorkomen.
R e l a t i e  m o n d g e z o n d h e i d  e n  a l g e h e l e
gezondheid
Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen tandvleesontstekingen
c.q. een slechte mondgezondheid en bepaalde ziekten en omgekeerd:
• Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met diabetes
(suikerziekte) een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere
mondproblemen hebben dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte
kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen
tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes
bemoeilijken (problemen bij de regulering van bloedglucose spiegels)
• Tijdens zwangerschap bestaat als gevolg van hormonale
veranderingen niet alleen een hoger risico op tandvleesontstekingen:
als de tandvleesontsteking ernstig wordt, hebben sommige zwangere
vrouwen een verhoogd risico op een vroeg geboren baby met een laag
geboortegewicht (zie ook de folder zwangerschap)
• Recent is gebleken dat bij een slechte mondhygiëne en parodontitis
bacteriën een longontsteking kunnen veroorzaken, met name bij
patiënten met een verhoogd risico. Dit risico kan worden verminderd
door uitgebreide gebitsreiniging door de mondhygiënist en verbetering
van de mondhygiëne
• Parodontitis wordt tegenwoordig in toenemende mate gezien als
risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate
ook een herseninfarct. Er is echter nog uitgebreider onderzoek nodig
om het oorzakelijk verband aan te tonen
• Als er al parodontitis of gingivitis aanwezig is zal dit verergeren door
ziekten zoals diabetes type 1, kanker en AIDS. Ook door schadelijke
gewoonten (roken, alcohol en stress) zal de situatie in de mond nadelig
beïnvloedt worden
• Tevens kan medicijngebruik de mondgezondheid sterk beïnvloeden.
Sommige medicijnen veroorzaken een droge mond, omdat ze de
werking van de speekselklieren beïnvloeden
Kortom de algemene gezondheid en de mondgezondheid beïnvloeden
elkaar wederzijds. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een
goede mondhygiëne!!! Laat uw mondhygiëne controleren door de
mondhygiënist.
Roken
Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Bovendien is de
ernst van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Ook reageren
rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet-rokers. Door
de nicotine vernauwen de bloedvaten in het tandvlees en worden de wanden
van de bloedvaten minder doorgankelijk voor afweercellen. Met als gevolg
dat er minder afweercellen richting tandplak kunnen gaan. Ook zorgen
schadelijke stoffen in de rook ervoor dat de afweercellen minder goed
functioneren in hun afweer tegen de bacteriën in de tandplak. Tevens zorgen
deze schadelijke stoffen voor een verminderde speekselproductie. (Speeksel
herstelt het natuurlijk evenwicht in de mond na het eten en voorkomt zo
tandplak vorming.) Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat de tabaksrook
zorgt voor een wijziging van de samenstelling van het tandplak: de
agressieve bacteriën nemen toe. Een ander probleem is dat door de
vernauwde bloedvaten de ontsteking van het tandvlees niet (tijdig) wordt
opgemerkt (geen bloeding van het tandvlees) met als risico dat de ontsteking
ongemerkt overgaat in parodontitis. Al deze factoren zorgen ervoor dat bij
rokers die parodontitis hebben meer en sneller kaakbot wordt afgebroken dan
bij niet-rokers met parodontitis. Kortom genoeg reden om te stoppen met
roken!

 

images                   Unknown-1